ES parama kaimo turizmui

ES parama kaimo turizmui

ES parama kaimo turizmui teikiama pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal tą pačią veiklos sritį ES parama teikiama nakvynės ir pusryčių bei stovyklaviečių veiklai.

Pareiškėjai

Paramą gali gauti ūkininkai, kaimo gyventojai ir įmonės, registruotos kaimo vietovėje. Ūkininkai ir kaimo gyventojai privalo deklaruoti gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Į ES paramą kaimo turizmui galima pretenduoti tik tuo atveju, jei jau yra vykdoma atitinkama veikla.

Besikreipiantys ES paramos kaimo turizmui pareiškėjai privalo būti deklaravę ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžio pajamas iš kaimo turizmo veiklos ataskaitiniais metais. 

Taip pat tinkamas pareiškėjas yra įmonė, įsteigta 2021 metais, jeigu jos pagrindinis akcininkas (mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės atveju – vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais (2021 metais) vykdęs apgyvendinimo veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir šio fizinio asmens 2021 metų pajamos iš apgyvendinimo veiklos sudaro: kaimo turizmo veiklos pajamos -  ne mažiau nei 12 minimalių mėnesinių algų, stovyklaviečių veiklos pajamos– ne mažiau kaip 6 minimalios mėnesinės algos.

Tinkamos išlaidos

ES parama kaimo turizmui teikiama šioms išlaidų kategorijoms:

- pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
- naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu;
- nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė), baldai;
- infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);
- bendrosios išlaidos;
- konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą kaimo turizmui turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos kaimo turizmui dydis

Suteikiamos paramos kaimo turizmui dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama kaimo turizmui plėtoti – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.

ES parama kaimo turizmui gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Projektų atranka

Projektai, siekiantys ES paramos kaimo turizmui, atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Balai kaimo turizmo projektui skiriami už ilgesnį veiklos kaime laikotarpį, mažesnį prašomos paramos intensyvumą, projekto vietovę (nedarbo lygis rajone didesnis už vidutinį šalies) ir kt.

Detalų balų, taikomų skirstant ES paramą kaimo turizmui, aprašymą galite atsisiųsti čia: kaimo turizmo projekto balai.

Verslo planas

ES parama kaimo turizmui skiriama, jeigu yra parengtas pagrįstas, kaimo turizmo verslo ekonominį gyvybingumą įrodantis verslo planas. Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius (grynojo pelningumo, skolos, paskolos padengimo rodiklius).

Kaimo turizmo projektas bus remiamas, jeigu ūkininkas, kaimo gyventojas ar įmonė užtikrins tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis.

Papildomi įsipareigojimai

Ūkininkai, kaimo gyventojai, įmonės, norintys pasinaudoti ES parama kaimo turizmui, turi prisiimti ir tam tikrus įsipareigojimus, pavyzdžiui, turi sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo.

Taip pat pasinaudoję ES parama kaimo turizmui įmonės, kaimo gyventojai ir ūkininkai įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška kaimo turizmo finansavimui

Norintys gauti ES paramą kaimo turizmo veiklos plėtrai turi parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums šią dokumentaciją.

Žemės ūkio ministerija neplanuoja paraiškų kaimo turizmo plėtrai rinkimo 2022 metais. Parašykite info@idus.lt ir mes informuosime Jus, jei ši nuostata pasikeis ir bus patvirtintos paraiškų rinkimo datos.

Verslo kaime projektų pavyzdžiai

Parama verslo pradžiai kaime

 

ES parama verslo pradžiai kaime gali siekti 37 600 Eur ir sudaryti iki 100 proc. investicijų. Kaimo gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. ES paramos išmokų gavimas priklauso nuo verslo plano įgyvendinimo...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai gali siekti 200 tūkst. Eur ir sudaryti pusę planuojamų investicijų. ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt