ES parama verslas kaime plėtra

Verslas kaime ir ES parama verslo kaime plėtrai

Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2022 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ verslas kaime skatinamas plėstis teikiant paramą kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams, veikiantiems su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, ūkininkams.

Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: ataskaitiniais metais (2021 m.) vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Taip pat tinkamas pareiškėjas yra įmonė, įsteigta 2022 metais, jeigu jos pagrindinis akcininkas (mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės atveju – vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais (2020 metais) vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir šio fizinio asmens pajamos iš ekonominės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Remiama veikla

ES parama verslo kaime plėtrai pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
- už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.

Tinkamos išlaidos

Pagal paramos taisykles ES parama verslui kaime teikiama šioms išlaidų kategorijoms:

- gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
- naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu; 
- nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
- infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);
- bendrosios išlaidos;
- konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslui kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos verslo kaime plėtrai dydis

Suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią verslas kaime gali gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.

ES parama verslui kaime gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Verslo kaime projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Maksimalus galimas surinkti projekto balas yra 100. Teikti paraiškas gali tik projektai, kurie surenka ne mažiau kaip 50 balų.

Balai skiriami už ilgesnį veiklos kaime laikotarpį, mažesnį prašomos paramos intensyvumą, daugiau sukurtų darbo vietų, projekto vietovę (nedarbo lygis rajone didesnis už vidutinį šalies) ir kt.

Detalų balų, taikomų skirstant ES paramą verslui kaime, aprašymą galite atsisiųsti čia: verslo kaime plėtros projekto balai.

Verslo planas ES paramai gauti

ES parama verslo kūrimui ir plėtrai kaimo įmonėms, ūkininkams ir kaimo gyventojams skiriama, jeigu yra parengtas pagrįstas verslo kaime plėtros verslo planas. Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius (grynojo pelningumo, skolos, paskolos padengimo rodiklius).

Verslas kaime remiamas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, jeigu įmonė, ūkininkas ar kaimo gyventojas užtikrins tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, ūkininkai ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo kaime plėtrai, turi sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos bei prisiimti ir kitus įsipareigojimus, pavyzdžiui, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo.

Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo kaime plėtrai kaimo gyventojai, ūkininkai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška verslo kaime plėtros finansavimui

Norintys gauti ES paramą verslo kaime plėtrai turi parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes padėsime parengti Jums šią dokumentaciją.

Žemės ūkio ministerija neplanuoja paraiškų verslo plėtrai kaime rinkimo 2022 metais. Parašykite info@idus.lt ir mes informuosime Jus, jei ši nuostata pasikeis ir bus patvirtintos paraiškų rinkimo datos.

Verslo kaime projektų pavyzdžiai

Parama verslo pradžiai kaime

 

ES parama verslo pradžiai kaime gali siekti 37 600 Eur ir sudaryti iki 100 proc. investicijų. Kaimo gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. ES paramos išmokų gavimas priklauso nuo verslo plano įgyvendinimo...

Parama kaimo turizmui

 

ES parama kaimo turizmui, nakvynės ir pusryčių veiklai yra teikiama tik šio verslo plėtrai, todėl ja gali pasinaudoti tik tos įmonės ir kaimo gyventojai, kurie ataskaitinius metus jau vykdė atitinkamą veiklą ir yra gavę iš šios veiklos pajamų...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt