ES parama verslo pradžiai

ES parama verslo pradžiai kaime

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiama kaimo turizmo, apgyvendinimo, žemės ūkio veikla. ES parama verslo pradžiai teikiama dviem būdais - supaprastinta tvarka paramai iki 16 tūkst. bei išlaidų kompensavimo tvarka paramai nuo 16 iki 40 tūkst. Eur.

Pareiškėjai

ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti:

- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. arba per šį laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų (galioja paramai iki 40 tūkst. Eur);
- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. gegužės 19 d. arba per šį laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų (galioja paramai iki 16 tūkst. Eur);
- kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo).

Remiama veikla

ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė prekyba;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant kriptovaliutų leidimą (gamybą) ir prekybą);
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
- už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti verslo pradžios kaime projektų išlaidos (galioja paramai iki 40 tūkst. Eur):

- projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
- naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;
- privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose;
- bendrosios išlaidos, įskaitant konsultavimo paslaugas (paraiškos, verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

N kategorijos N1 klasės motorinė transporto priemonė kroviniams vežti tinkama, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų).

Paramos verslo pradžiai iki 16 tūkst. Eur atveju apribojimai tinkamoms finansuoti išlaidoms nėra taikomi, pvz. galima įsigyti naudotus lengvuosius automobilius.

Finansuojamos po paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, o verslo plano ir paraiškos parengimo išlaidos finansuojamos patirtos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo.

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslo pradžiai kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą per 9 mėnesius.

ES paramos verslo pradžiai kaime dydis

Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 40 tūkst. Eur vienam projektui. Parama verslo pradžiai kaime sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

ES parama verslo pradžiai pagal supaprastintą tvarką sudaro iki 16 tūkst. Eur vienam projektui.

Parama išmokama 2 dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos (t. y. išmokamas 50 proc. avansas). Likusi paramos dalis išmokama įgyvendinus verslo planą, t.y. priklausomai nuo verslo plano - po 1, 2 arba 3 metų.

Verslo pradžiai kaime projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ atrenkami pagal amžiaus, kuriamų darbo vietų, savivaldybės, kurioje vykdomas projektas nedarbo,  ir kitus kriterijus, skiriant balus. Atrankos kriterijų projektams iki 40 tūkst. Eur balų lenteles fiziniams asmenims ir įmonėms galite atsisiųsti čia: verslo kaime pradžios projekto balai.

Atrankos kriterijų projektams iki 16 tūkst. Eur balų lenteles fiziniams asmenims ir įmonėms galite atsisiųsti čia: verslo kaime pradžios projekto iki 16 tūkst. balai.

Gauti paramą verslo pradžiai kaime gali tik projektai, kurie surenka ne mažiau kaip 45 balus.

Verslo planas verslo pradžiai kaime

Gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą. Verslo planas rengiamas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus. Tinkamai parengtas ir įgyvendintas verslo planas užtikrina, kad projektui būtų skirta ir išmokėta visa ES paramos suma.

Papildomi įsipareigojimai

Iki projekto pabaigos (projektas gali trukti iki 3 metų) privaloma sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą), susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją 3 metus po projekto užbaigimo. Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį.

Įmonės ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo pradžiai kaime, turi apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, vykdyti veiklą ir nekeisti remiamos veiklos sąlygų ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo pradžiai kaime gyventojai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška verslo pradžiai kaime finansavimui

Paraiškos gauti ES paramą verslo pradžiai kaimo vietovėje 2019 m. bus renkamos nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d.

Norintys gauti ES paramą verslo pradžiai kaime turi parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - skambinkite Tadui (tel. 8-699-80830) arba parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums šią dokumentaciją.

Parama kaimo turizmui

 

ES parama kaimo turizmui, nakvynės ir pusryčių, stovyklaviečių veiklai yra teikiama tik šio verslo plėtrai, todėl ja gali pasinaudoti tik tos įmonės ir kaimo gyventojai, kurie ataskaitinius metus jau vykdė atitinkamą veiklą ir yra gavę iš šios veiklos pajamų...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai gali siekti 200 tūkst. Eur ir sudaryti pusę planuojamų investicijų. ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt