ES parama verslo pradžiai

ES parama verslo pradžiai kaime

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiama kaimo turizmo, apgyvendinimo, žemės ūkio veikla. ES parama verslo pradžiai gali siekti 18 800 Eur vienam projektui, kai planuojama sukurti 1 naują darbo vietą arba 37 600 Eur, kai planuojama sukurti 2 naujas darbo vietas.

Pareiškėjai

ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti:

- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą;
- kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki paraiškos pateikimo).

Remiama veikla

ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė prekyba;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant kriptovaliutų leidimą (gamybą) ir prekybą);
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
- už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti verslo pradžios kaime projektų išlaidos yra tos, kurios būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su verslo pradžios projekte remiama ekonomine veikla. Pavyzdžiui,

- naujų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas;
- technikos ir įrangos įsigijimas;
- privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo, kitos infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos;
- transporto priemonių (krovininių ir lengvųjų) įsigijimas;
- verslo plano ir paraiškos gauti ES paramą verslo pradžiai parengimo išlaidos.

Technika, įranga, transporto priemonės gali būti ir naudotos.

Finansuojamos po paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos.

Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbai ir pagal teisės aktų reikalavimus šiems darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti išduotas ne vėliau kaip per 9 mėn. pradėjus vykdyti projektą.

ES paramos verslo pradžiai kaime dydis

Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 18 800 Eur vienam projektui, kai planuojama sukurti 1 naują darbo vietą arba 37 600 Eur, kai planuojama sukurti 2 naujas darbo vietas. Parama verslo pradžiai kaime sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama išmokama 2 dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos (t. y. išmokamas 80 proc. avansas). Likusi paramos dalis išmokama įgyvendinus verslo planą, t.y. priklausomai nuo verslo plano - po 1, 2 arba 3 metų.

Verslo pradžiai kaime projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ atrenkami pagal amžiaus, deklaruotos gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje vykdomas projektas nedarbo, ir kitus kriterijus, skiriant balus. Atrankos kriterijų balų lenteles fiziniams asmenims ir įmonėms galite atsisiųsti čia: verslo kaime pradžios projekto balai.

Gauti paramą verslo pradžiai kaime gali tik projektai, kurie surenka ne mažiau kaip 45 balus.

Verslo planas verslo pradžiai kaime

Gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą. Verslo planas rengiamas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus. Tinkamai parengtas ir įgyvendintas verslo planas užtikrina, kad projektui būtų skirta ir išmokėta visa ES paramos suma.

Papildomi įsipareigojimai

Iki projekto pabaigos (projektas gali trukti iki 3 metų) privaloma sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą), susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją 3 metus po projekto užbaigimo. Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį.

Įmonės ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo pradžiai kaime, turi vykdyti veiklą ir nekeisti remiamos veiklos sąlygų ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo pradžiai kaime gyventojai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška verslo pradžiai kaime finansavimui

Norintys gauti ES paramą verslo kaime plėtrai turi parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes padėsime parengti Jums šią dokumentaciją.

Žemės ūkio ministerija neplanuoja paraiškų verslo pradžiai kaime rinkimo 2022 metais. Parašykite info@idus.lt ir mes informuosime Jus, jei ši nuostata pasikeis ir bus patvirtintos paraiškų rinkimo datos.

Paraiškos verslo pradžiai kaime finansuoti pagal Vietos veiklos grupių (VVG) strategijas 2022 m. yra renkamos atskiruose rajonuose pagal kiekvienos VVG nustatytą grafiką.

 

Parama kaimo turizmui

 

ES parama kaimo turizmui, nakvynės ir pusryčių veiklai yra teikiama tik šio verslo plėtrai, todėl ja gali pasinaudoti tik tos įmonės ir kaimo gyventojai, kurie ataskaitinius metus jau vykdė atitinkamą veiklą ir yra gavę iš šios veiklos pajamų...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai gali siekti 200 tūkst. Eur ir sudaryti pusę planuojamų investicijų. ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt