ES parama naujos galimybės

Eco-inovacijos LT+

ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ skiriama įmonėms, investuojančioms į švaresnės gamybos inovacijas, kurias įdiegus mažėja gamybos atliekų, naudojamos mažiau toksiškos medžiagos, produktams gaminti naudojamos gamybos atliekos, optimizuojami energijos gamybos ir panaudojimo procesai.

Pareiškėjai

Tinkami pareiškėjai – mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės pačios įmonės pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ vykdomame projekte turi būti diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos arba technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, ir (arba) produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, atliekų antrinis panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai.

Verslo planas

ES parama pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ gali būti skiriama, jei projektas bus pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo dienos. Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas, kuriame pateikta informacija pagrindžia projekto reikalingumą ir investicijų poreikį, ir verslo plano finansinė dalis, parengta pagal Ūkio ministerijos rekomendacijas.

Tinkamos išlaidos

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ tinkamos finansuoti išlaidos yra:

- technologinių ekoinovacijų įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos;
- finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos (finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe);
- tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;
- darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotų per dvejus metus.

Eco-inovacijos LT+ paramos dydis

Didžiausia ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ – 1 500 000 Eur projektui, mažiausia projektui galima skirti paramos lėšų suma - 50 000 Eur.

ES parama verslui sudaro 35 proc. projekto vertės vidutinėms įmonėms ir 45 proc. – mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Projektų atranka

Paraiškos vertinamos balais, minimali balų suma - 20. Daugiau balų skiriama projektams, kuriuose įmonių privačių investicijų dalis yra didesnė, projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai, kuriuos įgyvendinus labiau mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), taip pat projektams, kuriuose numatomos diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatytą teminį specifiškumą.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“, turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

Paraiškos gauti ES paramą pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ renkamos nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki 2019 m. balandžio 10 d. Dėl paraiškos rengimo skambinkite Raimondai, tel. 8-652-81471 arba rašykite el. paštu info@idus.lt.

 

Regio Potencialas LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ skirta didinti mažų ir vidutinių įmonių gamybos ir paslaugų pajėgumus, didinant įmonės darbo našumą. ES parama verslui teikiama projektams visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių ir Kauną...

Naujos galimybės LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms, finansuojant jų dalyvavimą ir produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių ir įkainį...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt