ES parama regio invest

Regio Invest LT+

ES parama verslui pagal priemonę „Regio Invest LT+“ skirta didinti mažų ir vidutinių įmonių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus, gaminant naujus produktus ir teikiant inovatyvias paslaugas, kuriant kvalifikuotas darbo vietas ir didinant įmonės darbo našumą. ES parama verslui teikiama projektams visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.

Pareiškėjai

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios projektus visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.

Įmonės projekte diegiama įranga ir (arba) technologija turi būti nauja įmonės mastu, o įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus.

Verslo planas

ES parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“ gali būti skiriama, jei projektas bus pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo dienos. Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas, kuriame pateikta informacija pagrindžia projekto reikalingumą ir investicijų poreikį, ir verslo plano finansinė dalis, parengta pagal Ūkio ministerijos rekomendacijas.

Tinkamos išlaidos

Pagal priemonę „Regio Invest LT+“ tinkamos finansuoti išlaidos yra:

- naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos, ne daugiau kaip 30 proc. visų projekto tinkamų išlaidų (iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninis projektas, nekilnojamasis turtas turi būti įmonės nuosavybė);

- baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas);

- darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis moderniosiomis technologijomis, darbo užmokestis (tiesiogiai su investicijų projektu susijusioms sukurtoms darbo vietoms);

- darbuotojų mokymas dirbti su naujai įdiegtomis moderniosiomis technologijomis, projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomos išlaidos, susijusios su darbuotojų, dirbsiančių su moderniosiomis technologijomis, vežimu į darbą ir iš darbo.

Regio Invest LT+ paramos dydis

Didžiausia ES parama verslui pagal „Regio Invest LT+“ – 1,5 mln. Eur.

ES parama verslui sudaro nuo 35 proc. (vidutinei įmonei) iki 45 proc. (labai mažai ir mažai įmonei) projekto investicijų vertės be PVM.

Projektų atranka

Projektai vertinami balais, minimali balų suma projektui, finansuojamam pagal Regio Invest LT+- 40. Daugiau balų skiriama projektams, sukuriantiems daugiau darbo vietų, projektams, kuriuose yra planuojama įsigyti įrangą, skirtą gaminti produktą, remiantis turimu ar įsigytu mokslinių tyrimų veiklos rezultatu (sukurta technologija ir (arba) prototipu), taip pat sukuriantiems geriau apmokamas darbo vietas, didesnį darbo našumą kuriantiems projektams, tikslinėse teritorijose ir aukštesnio nedarbo lygio rajonuose vykdomiems projektams.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“, turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Įmonės taip pat turi pasiekti paraiškoje planuotus rodiklius (darbo vietas, darbo našumą ir kt.).

Paraiškos gauti ES paramą pagal priemonę „Regio Invest LT+“ renkamos nuo 2016 m. lapkričio 9 d. iki 2017 m. kovo 10 d. Dėl paraiškos rengimo skambinkite Raimondai, tel. 8-652-81471 arba rašykite info@idus.lt

Eco Inovacijos LT+

 

ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ skiriama įmonėms, investuojančioms į švaresnės gamybos technologijas, kurias įdiegus sumažėja atliekų, naudojamos mažiau toksiškos medžiagos, optimizuojami energetiniai procesai...

E-verslas LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „E-verslas LT“ skirta labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijoms diegiant elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ar paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus...

Naujos galimybės LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms, finansuojant jų dalyvavimą ir produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių ir įkainį...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt