ES parama regio invest

Regio Potencialas LT

ES parama verslui pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ skirta didinti mažų ir vidutinių įmonių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus, gaminant naujus produktus ir teikiant inovatyvias paslaugas, kuriant kvalifikuotas darbo vietas ir didinant įmonės darbo našumą. ES parama verslui teikiama projektams visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.

Pareiškėjai

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios projektus visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes.

Įmonės projekte diegiama įranga ir (arba) technologija turi būti nauja įmonės mastu, o įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus.

Verslo planas

ES parama pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ gali būti skiriama, jei projektas bus pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo dienos. Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas, kuriame pateikta informacija pagrindžia projekto reikalingumą ir investicijų poreikį, ir verslo plano finansinė dalis, parengta pagal Ūkio ministerijos rekomendacijas.

Tinkamos išlaidos

Pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ tinkamos finansuoti išlaidos yra:

- naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos, ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto tinkamų išlaidų (iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninis projektas, nekilnojamasis turtas turi būti įmonės nuosavybė);

- įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas);

- tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.

Regio Potencialas LT paramos dydis

Didžiausia ES parama verslui pagal „Regio Potencialas LT“ – 500 000 mln. Eur.

ES parama verslui sudaro nuo 35 proc. (vidutinei įmonei) iki 45 proc. (labai mažai ir mažai įmonei) projekto investicijų vertės be PVM arba 65 proc., kai tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis de minimis reglamento nuostatomis

Projektų atranka

Projektai vertinami balais, minimali balų suma projektui, finansuojamam pagal Regio Potencialas LT- 30. Daugiau balų skiriama didesnį darbo našumą kuriantiems projektams ir įmonėms, kurių darbuotojų draudžiamųjų pajamų vidurkis didesnis.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „Regio Potencialas LT“, turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Įmonės taip pat turi pasiekti paraiškoje planuotus rodiklius (pardavimo pajamas, darbo našumą ir kt.).

Paraiškos gauti ES paramą pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ renkamos nuo 2018 m. lapkričio 23 d. iki 2019 m. vasario 25 d. Dėl paraiškos rengimo skambinkite Raimondai, tel. 8-652-81471 arba rašykite el. paštu info@idus.lt

Eco Inovacijos LT+

 

ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ skiriama įmonėms, investuojančioms į švaresnės gamybos inovacijas, kurias įdiegus sumažėja atliekų, naudojamos mažiau toksiškos medžiagos, optimizuojami energetiniai procesai...

Naujos galimybės LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms, finansuojant jų dalyvavimą ir produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių ir įkainį...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt