ES parama investicijos į žemės ūkio valdas

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama pagal Kaimo plėtros strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas" yra skiriama:

• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimui rinkai.

Pareiškėjai

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas" skiriama ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla, šiuose remiamuose žemės ūkio sektoriuose:

- pieninė galvijininkystė;
- mėsinė gyvulininkystė ir kiti gyvulininkystės sektoriai;
- sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė;
kiti augalininkystės sektoriai.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Per praėjusius ataskaitinius (2023 m.) metus pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, privalo ne mažesnis kaip 30 001 Eur.

Paraiška gali būti teikiama su partneriais (partnerių skaičius nėra ribojamas).

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas dydis

1. kai prašoma tik investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos), didžiausia paramos suma vienam projektui iki 500 000 Eur;

2. kai prašoma investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms (arba) apyvartiniam kapitalui, didžiausia paramos suma projektui, iš kurių 200 000 Eur sudaro lengvatinė paskola, gali siekti iki 700 000 Eur.

Didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose (gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose) gali siekti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės be PVM.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. jauniesiems ūkininkams kreipiantis paramos 5 metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos (fiziniams asmenims - paraiškos pateikimo dieną ne vyresniems kaip 40 metų; juridiniams asmenims - dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų), kurie kreipiasi paramos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas išlaidos:
• nauja žemės ūkio technika, išskyrus traktorius visuose žemės ūkio sektoriuose, ir nauja žemės ūkio įranga (augalininkystės ūkiams tinkami tik purkštuvai ir trąšų barstytuvai, susiję su tiksliuoju ūkininkavimu);
• nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų gerovei ir (arba) biologiniam saugumui užtikrinti;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastas remontas (paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas);
• naujos N kategorijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos žemės ūkio produktams gabenti;
• naujos statybinės medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu);
• infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir paruošimu realizacijai: kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; artezinių gręžinių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
• nauji bepiločiai orlaiviai (dronai), kurie yra priskiriami specialiajai kategorijai ir kurių didžiausia kilimo masė viršija 25 kg, skirti žemės ūkio sektoriuje sėjos ir (arba) trąšų barstymo darbams atlikti;
• bendrosios išlaidos (konsultavimo ir viešinimo išlaidos).

Projektų atranka

Projektų atranka pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas" vykdoma vertinant projektus balais. Kiekvienam sektoriui nustatyti atskiri atrankos balai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius (visiems sektoriams) – 25 balai.

Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškų atrankos kriterijus galite peržiūrėti čia: Pieninės galvijininkystės projekto balai.

Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, kitų gyvulininkystės sektorių paramos paraiškų kriterijus galite peržiūrėti čia: Gyvulininkystės projekto balai.

Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paramos paraiškų kriterijus galite peržiūrėti čia: Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, kitų augalininkystės sektorių projekto balai.

Papildomi įsipareigojimai

Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas įsipareigoja, kad ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 30 001 Eur.

Siekdamas gauti finansavimą pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas" pareiškėjas įsipareigoja drausti turtą, kuriam pagal teisės aktus nustatyta privaloma teisinė registracija ir kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas", privalo iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (sudaryti balanso ir pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitas).

Paraiška ir verslo planas investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškoje numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo prendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Projekte investicijoms į žemės ūkio valdas galima teikti:

• iki 4 mokėjimo prašymų;
• iki 6 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus.

Prašant paramos pagal intervencinę priemonę "Investicijos į žemės ūkio valdas" yra rengiama paraiška ir verslo planas pagal nustatytą formą.  

Jei turite klausimų ar Jūsų projektas būtų tinkamas gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas - parašykite info@idus.lt arba skambinkite Raimondai tel. 8-652-81471.

Paraiškos ES paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas renkamos nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki 2024 m. gegužės 31 d.

Investicijų į ūkio plėtrą projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt