Galimybių studijos

Galimybių studijų rengimas

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus funkcijų užtikrinimą ir kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis. Atsižvelgiant į įstaigų poreikius ir investicijų finansavimo reikalavimus galimybių studijos gali apimti daugiau informacijos, sąnaudų ir kaštų analizę bei kitas investiciniam projektui būdingas dalis.

Galimybių studija – pradinis dokumentas

Galimybių studijos rengimas visais atvejais pradedamas nuo išsamaus esamos situacijos įvertinimo konkrečiame sektoriuje, regione, viešosios funkcijos ar paslaugos teikimo srityje, problemų ir poreikių identifikavimo. Esamos situacijos vertinimui gali būti naudojami ne tik statistiniai ir įstaigos sukaupti duomenys, bet ir atliekama tikslinių grupių apklausa. Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnių vystymosi tendencijas yra formuluojami galimi problemų sprendimai, investicijų apimtys ir laukiami rezultatai.

Kai galimybių studijos yra rengiamos kaip pradinis dokumentas, studijų rekomendacijų ir išvadų pagrindu vėliau rengiami atskiri investiciniai projektai. Pavyzdžiui, mūsų parengtose būsto ir kompleksinės plėtros galimybių studijose Jonavos, Pasvalio ir Joniškio rajono savivaldybėms buvo įvertinta, kokioms teritorijoms ir objektams galėtų būti skirta ES struktūrinė parama siekiant mažinti gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus tarp pagrindinių ir kitų šalies miestų. Pagal parengtas galimybių studijas vėliau buvo parengti konkrečių pastatų atnaujinimo investiciniai projektai ir paraiškos ES Struktūrinių fondų paramai gauti.

Kitoje mūsų parengtoje galimybių studijoje buvo įvertintos Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo galimybės, įvertinus dabartinę miesto gatvių apšvietimo sistemos būklę, atnaujinimo poreikius ir investicijų finansavimo galimybes. Sekantis investicijų planavimo etapas – galimybių studijos pagrindu parengti konkrečių teritorijų apšvietimo sistemos modernizavimo investiciniai projektai. Panašios studijos buvo parengtos ir savivaldybių investicijoms į kaimo vietoves planuoti.

Galimybių studija – paraiškos priedas

Galimybių studija gali būti rengiama kaip išsamus investicijų pagrindimo dokumentas ir teikiama su paraiška. Tokiu atveju galimybių studija apima ir konkrečių investicijų vykdymo grafiką, detalų veiklų biudžetą ir išlaidų pagrindimą, sąnaudų ir kaštų analizę, investicijų poveikio rodiklių planavimą. Tai būdinga įvairių bendradarbiavimo tarp kaimyninių šalių rėmimo programų, kitų ne struktūrinės paramos priemonių finansavimui.

Vienas iš galimybių studijos kaip paraiškos priedo pavyzdžių yra mūsų parengta galimybių studija „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Nemano mieste ir rajone (Rusija, Kaliningrado sritis) bei Skirsnemunės ir Raudonės miesteliuose Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika)“. Šioje galimybių studijoje buvo atlikta projekto aplinkos analizė, nustatytas projekto įgyvendinimo poreikis ir tikslai, atlikta alternatyvų analizė, finansinis ir ekonominis projekto vertinimas, parengtas detalus projekto įgyvendinimo planas ir biudžetas. Galimybių studijos duomenys buvo perkelti į paraišką finansavimui iš 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPI bendradarbiavimo per sieną programos.

Panaši studija bendradarbiavimo programai buvo parengta Anykščių rajono savivaldybei, siekiančiai finansavimo Anykščių miesto parko sutvarkymui iš Bendradarbiavimo per sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos lėšų. Galimybių studijos rengimo metu buvo įvertinta dabartinė situacija, o investicijų poreikiui nustatyti buvo papildomai atliekama ir tikslinių grupių apklausa. Galimybių studijoje buvo pateiktas detalus planuojamų darbų aprašymas, pasirinktų investicijų pagrindimas, įvertintas laukiamas socialinis ir ekonominis efektas ir poveikis aplinkai.

Galimybių studijas kaip paraiškos priedus 2007-2013 metų programiniu laikotarpiu rengėme ir savivaldybių administracijoms, siekiančioms ES struktūrinių fondų paramos transporto sektoriaus projektams. 2014-2020 m. laikotarpiu visoms ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto investicijoms pagrįsti rengiami investiciniai projektai.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt