ES parama jaunųjų ūkininkų įsikurimui

ES parama jaunajam ūkininkui ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

ES parama pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

Pareiškėjai

ES parama jauniesiems ūkininkams pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigoja juos įgyti per ateinančius 3 metus) ir pateikia verslo planą.

Jaunasis ūkininkas gali pretenduoti į paramą tik pirmus 2 metus nuo dienos, kai žemės ūkio valda ir ūkis yra užregistruojami jo vardu. Jei nuo ūkio ir/ar žemės ūkio valdos registracijos praėjo daugiau kaip dveji metai - šia parama pasinaudoti nebegalima. Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.

ES parama jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur (skaičiuojama pagal Žemės ūkio ministro patvirtintus normatyvus), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plano pabaigoje turi būti suplanuotas ne mažesnio kaip 8 000 Eur ūkio įkūrimas. Visgi, siekiant, kad projektas surinktų didesnius balus ir užsitikrintų didesnes galimybes gauti ES paramą, jaunasis ūkininkas turėtų planuoti įkurti didesnį ūkį.

Valdų padalijimas

Valdos padalijimas – žemės ūkio valdos sudarymo būdas, kai jaunasis ūkininkas, pretenduojantis gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo giminaičio (tėvo, mamos, senelio, senelės, brolio, sesers, sūnaus, dukros) žemės ūkio valdos išregistruotus žemės sklypus įsigyja nuosavybės teise, įregistruoja jų pagrindu vieną ar kelias valdas ir ten įsikuria. Jeigu keli pareiškėjai kuriasi valdose, kurios buvo padalytos iš vienos valdos, jiems bendrai negali būti skirta didesnė kaip 40 000 Eur parama.

Parama neteikiama, jei:

• besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“;

• besikuriančio jaunojo ūkininko valda perregistruota iš jo sutuoktinio.

ES paramos jauniesiems ūkininkams dydis

Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais - pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji 20 proc. dalinė išmoka išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti visos jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla:

• nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;
 įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
• ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
• naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
• konsultavimo paslaugos.

Projektų atranka

Jaunųjų ūkininkų projektai pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ bus atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Atrankos kriterijai:

1. įgyvendinus verslo planą, jaunojo ūkininko ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
- 10000-15000 Eur - suteikiama 4 balai;
- 15001-20000 Eur - suteikiama 8 balai;
- 20001-25000 Eur - suteikiama 12 balų;
- 25001-30000 Eur - suteikiama 16 balų; 
- nuo 30001 Eur ir daugiau - suteikiama 20 balų;

2. kuriamas prioritetinės specializacijos ūkis: 

a) jaunasis ūkininkas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SG (sutartiniai gyvuliai) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: 
- 6-8,99 SG suteikiama 4 balai; 
- 9-11,99 SG - suteikiama 8 balai;
- 12-14,99 SG - suteikiama 12 balų;
- 15-17,99 SG - suteikiama 16 balų; 
- nuo 18 SG ir daugiau - suteikiama 20 balų.

b) jaunasis ūkininkas, kuriantis bitininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, pajamos iš bitininkystės sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, – suteikiama 15 balų.

c) jaunasis ūkininkas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų.

d) jaunasis ūkininkas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
- nuo 30 proc. iki 39,99 proc. - suteikiama 10 balų; 
- nuo 40 proc. iki 49,99 proc. - suteikiama 15 balų.

3. jaunasis ūkininkas paraiškos teikimo metu turi daugiau žemės ūkio naudmenų, valdomų nuosavybės teise. Už 1 ha suteikiami 2 balai, bet bendras balų skaičius negali viršyti 10;

4. jaunasis ūkininkas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos teritoriją ir vyksta ne mažiau kaip 5 metai, narys - suteikiami 5 balai;

5. jaunasis ūkininkas prašo mažesnės paramos sumos, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiant po 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų, t.y. daugiausia galima mažintis paramą 40 proc. - iki 24 000 Eur.

6. jaunojo ūkininko projektas yra įgyvendinamas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir tik tada, kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrus ūkis, kur viena iš veiklų yra gyvulininkystė - suteikiama 10 balų;

7. jaunasis ūkininkas teikdamas paraišką turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.

Papildomi įsipareigojimai

Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi pateikti paraišką tiesioginėms išmokoms gauti.

Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu (ne ilgiau kaip 3 metai) bei kontrolės laikotarpiu (3 metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo) turi priklausyti jaunajam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.).

Siekdamas gauti finansavimą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ jaunasis ūkininkas įsipareigoja įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Jaunieji ūkininkai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.

Paraiška ir verslo planas jaunajam ūkininkui

Jei turite klausimų ar Jūsų projektas ir verslo planas jaunajam ūkininkui būtų tinkami gauti ES paramą, ar reikia parašyti verslo planą ir paraišką - parašykite info@idus.lt . 

Paraiškos jaunųjų ūkininkų paramai gauti renkamos nuo 2022 m. birželio 1 d. iki liepos 29 d.

Paraiškos ir verslo plano parengimo kaina yra 600 Eur+PVM, kuriuos mokate, kai parengiame paraišką ir verslo planą. Jei paraiškai skiriama parama - papildomai mokamas sėkmės atlygis, kuris yra 800 Eur+PVM. Abi sumos gali būti traukiamos į paraišką ir bus taip pat finansuojamos ES lėšomis, jei parama jaunojo ūkininko įsikūrimui bus skirta.

Jaunųjų ūkininkų projektų pavyzdžiai

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4000 EUR ir ne didesnis kaip 7999 EUR, pateikusiems nustatytos formos verslo planą. Kompensuojama 100 proc. investicijų...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt