ES paramos naujienos

Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusas

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso nustatymas yra aktualus siekiant pasinaudoti ES parama ir kitomis valstybės paramos priemonėmis. Pavyzdžiui, ES parama kaimo plėtros srityje ekonominės veiklos pradžiai teikiama tik labai mažoms įmonėms, parama verslo plėtrai kaimo vietovėse – tik labai mažoms ir mažoms įmonėms. Smulkaus ir vidutinio verslo statutas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos „Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“ įstatyme Nr. VIII-935.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektu laikomos labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės bei verslininkai (fiziniai asmenys), atitinkantys šiuos kriterijus:

 Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;
2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

 Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;
2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

 Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

 Verslininkas laikomas smulkiojo ar vidutinio verslo subjektu, jeigu jam dirbančių darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip 250 darbuotojų, o finansiniai duomenys tenkina bent vieną iš šių sąlygų:

1) metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;
2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Nustatant smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusą, turi būti vertinami ne tik deklaruojančios įmonės ar verslininko, bet ir partnerinių bei susijusių įmonių, jeigu tokių yra, duomenys.

Partnerinės įmonės – įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

Įmonės yra laikomos susijusiomis, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

1) įmones sieja kuris nors iš šių ryšių:

• viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
• viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narių;
• įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
• įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose;

3) kai tarp įmonių yra susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba per Įstatyme įvardytus investuotojus.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt